Categories
Bez kategorii

KLIMATYZACJA W KRAJOWEJ BAZIE

Klimatyzację charakteryzuje się w Krajowej bazie zależnie od jej rodzaju. Inaczej wykazuje się klimatyzację stacjonarną, zamontowaną np. w budynku, służącą chłodzeniu pomieszczeń (jako instalacja w zielonej zakładce), a inaczej klimatyzację w samochodach lub innych pojazdach (jako emisja z innych urządzeń w żółtej zakładce).

Uwaga! Klimatyzację (w pojazdach i w budynkach) wykazuje się Krajowej Bazie TYLKO WTEDY, gdy w danym roku sprawozdawczym nastąpiło uzupełnianie w niej czynnika chłodniczego/czynników chłodniczych.
Te informacje należy uzyskać od serwisu (ile i jakich czynników chłodniczych zostało wlane do naszych klimatyzatorów).

***

Klimatyzacja stacjonarna, m.in. w/na budynkach.

Klimatyzację stacjonarną wykazuję się jako instalację w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji.
W celu prawidłowego dodania klimatyzacji należy w strukturze technologicznej w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji dodać instalację i uzupełnić odpowiednio formularz charakterystyki instalacji.
Sektor: Działalność zaplecza technicznego,
Rodzaj instalacji: Klimatyzacja.

Od 2018 roku dodawanie klimatyzacji stacjonarnej (instalacji) jest zautomatyzowane i wystarczy podać ilość czynnika chłodniczego/czynników chłodniczych jaka została uzupełniona w danym roku sprawozdawczym łącznie do wszystkich klimatyzatorów w całym zakładzie.

Wówczas emisja z klimatyzacji będzie obliczona automatycznie i zapisana w zakładce Emisje > Emisje z instalacji > Emisje przypadkowe.

***

Klimatyzacja w samochodach/pojazdach.

Klimatyzację w samochodach należy wykazywać w zakładce Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń, w podzakładce: Emisja z innych urządzeń.
Emisje z klimatyzacji w samochodach (i innych urządzeniach) należy wykazywać analogicznie jak w przypadku klimatyzacji stacjonarnej (patrz wyżej), poprzez kliknięcie zielonego przycisku z napisem dodaj substancję.

Od roku 2019 procedura dodawania klimatyzacji w urządzeniach jest zautomatyzowana analogicznie, jak w przypadku klimatyzacji stacjonarnej. Należy wybrać w zakładce: Emisja z innych urządzeń należącej do Sprawozdania z eksploatacji urządzeń opcję: “Klimatyzacja w urządzeniach” i podać łącznie ilość dolanych czynników chłodniczych (jednego lub wielu) do klimatyzacji we wszystkich pojazdach oraz zapisać dane.

Emisje policzą się wówczas automatycznie.

***

Zakładka żółta (sprawozdanie z eksploatacji urządzeń) nie przyjmuje wartości zerowych, wiec jeśli w poprzednim roku sprawozdawczym wykazywaliśmy czynniki chłodnicze w klimatyzacji z pojazdów, a w danym roku nie mieliśmy dolewanego czynnika – klimatyzacje z żółtej zakładki należy usunąć.
W zakładce zielonej (sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji) – nie trzeba jej usuwać. 🙂

Ewa Michalik-Kardaś

Categories
Bez kategorii

AUTOMATYCZNE OBLICZANIE EMISJI DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO

W raporcie za 2021 w sposób uproszczony (analogicznie jak wprowadzono w roku ubiegłym dla kotłów do 5 MW) można obliczyć automatycznie emisję także dla:
👉 INSTALACJI STOSOWANEJ W GASTRONOMII (źródła: kuchenka gazowa, piec konwekcyjno-parowy, piec konwekcyjny, taboret gazowy) oraz
👉 INSTALACJI DO OBÓRKI i PRZETWÓRSTWA, POZA WYŁĄCZNYM PAKOWANIEM PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH LUB PASZY Z PRZETWORZONYCH LUB NIEPRETWORZONYCH SUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO (źródło: piec piekarniczy).

W tym celu należy
👉  Prawidłowo scharakteryzować wymienione instalacje w strukturze technologicznej, wybierając właściwy sektor (spożywczy) i właściwe rodzaje instalacji z listy oraz scharakteryzować dla nich odpowiednie źródła,
👉 Uzupełnić zakładki dotyczące emitorów (komin/wyciąg mechaniczny) i reduktorów (jeśli są),
👉 Scharakteryzować zakładkę paliwa, w której pojawi się do zaznaczenia opcja wyliczenia emisji z automatu, za pomocą wskaźników dostępnych na stronie Krajowej bazy w zakładce Instrukcje.

Opcja automatycznego wyliczania pojawi się tylko w przypadku niektórych paliw.

Można z tej opcji korzystać, a można wprowadzać dane dotyczące emisji samodzielnie, korzystając z własnych zasobów i wskaźników.

Obliczona automatycznie emisja pojawi się w zakładce:
Emisje – Emisje z instalacji – Emisje w warunkach normalnych.

W tym samym miejscu należy też scharakteryzować emisje z tego typu instalacji, gdyby Ktoś chciał jednak liczyć je nie korzystając z opcji automatycznego obliczenia emisji.

Categories
Bez kategorii

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI W RAMACH COVID

Gdzie je wykazać w systemie Krajowej bazy???

🙌

Gdzie? To zależy.

1. W sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji, jeśli na terenie, na którym był zużyty jest też eksploatowana instalacja.
Wtedy w zakładce emisje – emisje z procesów prowadzonych poza instalacjami, jako proces: Dezynfekcja COVID z podaniem emisji z niego.

2. W sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska bez eksploatacji instalacji – jeśli podmiot nie eksploatuje i nie ma żadnej instalacji na tym terenie, gdzie był zużyty.
Wówczas jako proces: Dezynfekcja COVID z podaniem emisji z niego.

Przykład obliczeń emisji przy zużycia środka z 70% etanolu

Zużyto:

1000 l środka do dezynfekcji, a w nim było 70% etanolu 

Zawartość etanolu = 0,7 * 1000 l = 700 l

gęstość etanolu = 790 g/l = 0,790 kg/l

 zatem:

700 l x 0,79 kg/l = 553 kg

Categories
Bez kategorii

Spawanie w Krajowej bazie.

Spawanie charakteryzuje się w Krajowej bazie zależnie od jego rodzaju. Inaczej wykazuje się stacjonarne stanowiska spawalnicze, inaczej spawanie poza stanowiskami spawalniczymi na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje instalacje, a jeszcze inaczej spawanie w terenie w miejscach, które nie należą do podmiotu lub nie są na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje instalacje.

1. SPAWANIE STACJONARNE – stacjonarne stanowisko spawalnicze – jako instalacja.
Spawanie na stanowiskach spawalniczych na terenie do którego podmiot ma prawo traktowane jest w systemie Krajowej bazy jako instalacja i wykazuję się jako instalację w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji.
W tym celu należy najpierw scharakteryzować właściwe miejsce korzystania ze środowiska w zakładce Miejsca korzystania ze środowiska – w polu rodzaj miejsca korzystania ze środowiska wybrać eksploatacja instalacji i wypełnić dla niego sprawozdanie charakteryzując spawalnię jako sektor:- Działalność zaplecza technicznego – Spawalnia.
Jeśli stanowisko spawalnicze jest podłączone pod emitor (wyciąg mechaniczny/wentylację mechaniczną/komin) – należy scharakteryzować dla niego emitor z zakładce: Emitory
Wentylacji grawitacyjnej NIE wykazuje się jako emitor i jeśli tylko taka jest na hali – jest to emisja niezorganizowana.
Kolejnym krokiem jest scharakteryzowanie Surowców w zakładce Paliwa/odpady/surowce.
Informacje o emisjach z instalacji Spawalnia dodaje się w zakładce Emisje: Emisje z instalacji: Emisje w warunkach normalnych.

Uwaga! Jeśli emisje odprowadzane są przez komin należy wybrać Sposób wprowadzania informacji o emisji: Zorganizowany.
Jeśli nie: Niezorganizowany.
Jeśli część emisji jest odprowadzana przez Komin/wentylację mechaniczną (emitor) , a część nie: Zorganizowany i niezorganizowany

2. SPAWANIE NIESTACJONARNE (poza stanowiskami spawaczami) NA TERENIE ZAKŁADU, NA KTÓRYM PODMIOT EKSPLOATUJE INNE INSTALACJE (spawanie poza stanowiskami spawalniczymi – spawania na/w terenie mkzś z eksploatacją instancji).
Spawanie poza stanowiskami spawalniczymi, w terenie na którym podmiot eksploatuje inną instalację – można wykazać w zakładce Emisje: Emisje z procesów prowadzonych poza instalacjami charakteryzując proces jako spawanie poza instalacją (na ternie mkzś).
Zaznaczenie informacji, że proces spawania odbywa się w tym wypadku poza instalacją- jest ważne, bo świadczy o świadomym, a nie błędnym wprowadzeniu tej danej. Warto pamiętać, że w przypadku miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji pierwszeństwo ma wykazywanie spawania jako instalacji, więc ten przypadek jest na prawdę szczególny, gdy np. na dużym zakładzie ktoś wyszedł w teren i spawał coś zdecydowanie poza stanowiskami spawalniczymi.
Spawanie na halach miejsca korzystania ze środowiska danego podmiotu – bezpieczniej wykazać jako instalacje.
Bezpieczniej i nawet nieco wygodniej, gdyż przy dodawaniu emisji z instalacji – można wprowadzić wskaźniki i zapisać je w systemie Krajowej bazy na stałe.
Jeśli jednak uważamy, że nie możemy zaklasyfikować danego procesu spawania jako spawania w ramach instalacji, a miało ono miejsce na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje jakąkolwiek inną instalację – należy wykazać takie spawanie jako PROCES w zakładce EMISJE: – EMISJE Z PROCESÓW PROWADZONYCH POZA INSTALACJĄ.
W taki sposób wykazuje się w sytuacji gdy:
Podmiot ma instalacje na terenie mkzś (może być także stanowisko spawalnicze), jednak ta konkretnie emisja została wygenerowana nie w tramach pracy stanowiska spawalniczego, ale gdy spawanie miało miejsce poza instalacją, gdzieś w terenie.
Warto pamiętać, że w przypadku miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji pierwszeństwo ma wykazywanie spawania jako instalacji, więc ten przypadek jest na prawdę szczególny, gdy np. na dużym zakładzie ktoś wyszedł w teren i spawał coś zdecydowanie poza halami, poza instalacjami, w sposób niestacjonarny.

3. SPAWANIE W TERENIE (poza stanowiskami spawaczami) – POZA TERENEM ZAKŁADU, NA KTÓRYM PODMIOT EKSPLOATUJE JAKĄKOLWIEK (!) INSTALACJĘ (poza mkzś z eksploatacją instalacji).
SPAWANIE W TERENIE POZA miejscami korzystania ze środowiska na których podmiot eksploatuje instalacje należy wykazać w Sprawozdaniu z eksploatacji urządzeń w podzakładce Emisje z innych urządzeń jako urządzenie:- Spawanie przenośne w terenie poza mkzś.
Zaznaczenie informacji, że proces spawania odbywa się w tym wypadku poza mkzś jest ważne, bo świadczy o świadomym, a nie błędnym wprowadzeniu tej danej – jako urządzenie przenośne. W ten sposób wykazuje się emisje w sytuacjach, gdy np. podmiot ma usługi (lub zadania) spawania w terenie – np., jeździ w teren i spawa rurociągi lub jeździ do Klientów i spawa gdzieś w terenie (u nich na zakładach).

Wskaźników emisji do spawania można szukać w:

 Instytucie spawalnictwa w Gliwicach,

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch12/final/c12s19.pdf

 EMEP CORINAIR: https://www.eea.europa.eu/publica…/emep-eea-guidebook-2019

 EPA: https://www.epa.gov/…/ap-42-compilation-air-emissions…,

 PRTR: http://www.gios.gov.pl/pl/poradniki-i-wytyczne-prtr

 Dokumenty referencyjne BAT: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zerkow/1493.pdf str. 34

 Przykładowe wskaźniki m.in. ze spawania: Przykłady wyliczeń emisji zanieczyszczeń (demel.pl)

 Innych poradnikach branżowych.

Powodzenia 🙂#spawanie#krajowabaza#kobize#raport#edukacja#szkolenia#środowisko#powietrze