Categories
Bez kategorii

Spawanie w Krajowej bazie.

Spawanie charakteryzuje się w Krajowej bazie zależnie od jego rodzaju. Inaczej wykazuje się stacjonarne stanowiska spawalnicze, inaczej spawanie poza stanowiskami spawalniczymi na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje instalacje, a jeszcze inaczej spawanie w terenie w miejscach, które nie należą do podmiotu lub nie są na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje instalacje.

1. SPAWANIE STACJONARNE – stacjonarne stanowisko spawalnicze – jako instalacja.
Spawanie na stanowiskach spawalniczych na terenie do którego podmiot ma prawo traktowane jest w systemie Krajowej bazy jako instalacja i wykazuję się jako instalację w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji.
W tym celu należy najpierw scharakteryzować właściwe miejsce korzystania ze środowiska w zakładce Miejsca korzystania ze środowiska – w polu rodzaj miejsca korzystania ze środowiska wybrać eksploatacja instalacji i wypełnić dla niego sprawozdanie charakteryzując spawalnię jako sektor:- Działalność zaplecza technicznego – Spawalnia.
Jeśli stanowisko spawalnicze jest podłączone pod emitor (wyciąg mechaniczny/wentylację mechaniczną/komin) – należy scharakteryzować dla niego emitor z zakładce: Emitory
Wentylacji grawitacyjnej NIE wykazuje się jako emitor i jeśli tylko taka jest na hali – jest to emisja niezorganizowana.
Kolejnym krokiem jest scharakteryzowanie Surowców w zakładce Paliwa/odpady/surowce.
Informacje o emisjach z instalacji Spawalnia dodaje się w zakładce Emisje: Emisje z instalacji: Emisje w warunkach normalnych.

Uwaga! Jeśli emisje odprowadzane są przez komin należy wybrać Sposób wprowadzania informacji o emisji: Zorganizowany.
Jeśli nie: Niezorganizowany.
Jeśli część emisji jest odprowadzana przez Komin/wentylację mechaniczną (emitor) , a część nie: Zorganizowany i niezorganizowany

2. SPAWANIE NIESTACJONARNE (poza stanowiskami spawaczami) NA TERENIE ZAKŁADU, NA KTÓRYM PODMIOT EKSPLOATUJE INNE INSTALACJE (spawanie poza stanowiskami spawalniczymi – spawania na/w terenie mkzś z eksploatacją instancji).
Spawanie poza stanowiskami spawalniczymi, w terenie na którym podmiot eksploatuje inną instalację – można wykazać w zakładce Emisje: Emisje z procesów prowadzonych poza instalacjami charakteryzując proces jako spawanie poza instalacją (na ternie mkzś).
Zaznaczenie informacji, że proces spawania odbywa się w tym wypadku poza instalacją- jest ważne, bo świadczy o świadomym, a nie błędnym wprowadzeniu tej danej. Warto pamiętać, że w przypadku miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji pierwszeństwo ma wykazywanie spawania jako instalacji, więc ten przypadek jest na prawdę szczególny, gdy np. na dużym zakładzie ktoś wyszedł w teren i spawał coś zdecydowanie poza stanowiskami spawalniczymi.
Spawanie na halach miejsca korzystania ze środowiska danego podmiotu – bezpieczniej wykazać jako instalacje.
Bezpieczniej i nawet nieco wygodniej, gdyż przy dodawaniu emisji z instalacji – można wprowadzić wskaźniki i zapisać je w systemie Krajowej bazy na stałe.
Jeśli jednak uważamy, że nie możemy zaklasyfikować danego procesu spawania jako spawania w ramach instalacji, a miało ono miejsce na terenie zakładu, na którym podmiot eksploatuje jakąkolwiek inną instalację – należy wykazać takie spawanie jako PROCES w zakładce EMISJE: – EMISJE Z PROCESÓW PROWADZONYCH POZA INSTALACJĄ.
W taki sposób wykazuje się w sytuacji gdy:
Podmiot ma instalacje na terenie mkzś (może być także stanowisko spawalnicze), jednak ta konkretnie emisja została wygenerowana nie w tramach pracy stanowiska spawalniczego, ale gdy spawanie miało miejsce poza instalacją, gdzieś w terenie.
Warto pamiętać, że w przypadku miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji pierwszeństwo ma wykazywanie spawania jako instalacji, więc ten przypadek jest na prawdę szczególny, gdy np. na dużym zakładzie ktoś wyszedł w teren i spawał coś zdecydowanie poza halami, poza instalacjami, w sposób niestacjonarny.

3. SPAWANIE W TERENIE (poza stanowiskami spawaczami) – POZA TERENEM ZAKŁADU, NA KTÓRYM PODMIOT EKSPLOATUJE JAKĄKOLWIEK (!) INSTALACJĘ (poza mkzś z eksploatacją instalacji).
SPAWANIE W TERENIE POZA miejscami korzystania ze środowiska na których podmiot eksploatuje instalacje należy wykazać w Sprawozdaniu z eksploatacji urządzeń w podzakładce Emisje z innych urządzeń jako urządzenie:- Spawanie przenośne w terenie poza mkzś.
Zaznaczenie informacji, że proces spawania odbywa się w tym wypadku poza mkzś jest ważne, bo świadczy o świadomym, a nie błędnym wprowadzeniu tej danej – jako urządzenie przenośne. W ten sposób wykazuje się emisje w sytuacjach, gdy np. podmiot ma usługi (lub zadania) spawania w terenie – np., jeździ w teren i spawa rurociągi lub jeździ do Klientów i spawa gdzieś w terenie (u nich na zakładach).

Wskaźników emisji do spawania można szukać w:

 Instytucie spawalnictwa w Gliwicach,

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch12/final/c12s19.pdf

 EMEP CORINAIR: https://www.eea.europa.eu/publica…/emep-eea-guidebook-2019

 EPA: https://www.epa.gov/…/ap-42-compilation-air-emissions…,

 PRTR: http://www.gios.gov.pl/pl/poradniki-i-wytyczne-prtr

 Dokumenty referencyjne BAT: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zerkow/1493.pdf str. 34

 Przykładowe wskaźniki m.in. ze spawania: Przykłady wyliczeń emisji zanieczyszczeń (demel.pl)

 Innych poradnikach branżowych.

Powodzenia 🙂#spawanie#krajowabaza#kobize#raport#edukacja#szkolenia#środowisko#powietrze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *